A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh Trường Mầm non Hoa Hướng Dương năm học: 2020 - 2021

 

 

                  UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG

 

Số: 05/KH - MNHHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Ba Đình, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2020 – 2021

                Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

            Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

              Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012; Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017;

          Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;công văn số 1522/SGDĐT-QLT ngày 19/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021;

          Thực hiện kế hoạch số 133/KH - UBND, ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 – 2021 trên địa bàn Quận Ba Đình;

          Căn cứ kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn phường; điều kiện CSVC của nhà trường và chỉ tiêu được giao năm học 2020 – 2021;

  Trường Mầm non Hoa Hướng Dương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

         1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng đều; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

        2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh,thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

      3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số HS bình quân/lớp.

     4. Nhà trường không  vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

     5. Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định.

          II. NỘI DUNG.

          1. Đối tượng tuyển sinh:

          - Tuyển sinh các cháu sinh năm: 2015, 2016, 2017, 2018.

          - Huy động trẻ mẫu giáo lớn (Sinh năm 2015) ra lớp.

          - Điều kiện :

          + Có hộ khẩu thường trú tại phường Cống Vị.

          + Đảm bảo đủ sức khỏe đến lớp.

          2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số tuyển sinh: 85 trẻ

          Trong đó các lứa tuổi như sau :

          Các cháu  Mẫu giáo Lớn :  Sinh năm 2015 : 15 cháu.

          Các cháu  Mẫu giáo Nhỡ:  Sinh năm 2016 : 15 cháu

          Các cháu  Mẫu giáo Bé:     Sinh năm 2017 : 20 cháu

          Các cháu  Nhà trẻ :            Sinh năm 2018 : 35 cháu

          3. Địa bàn tuyển sinh: Những cháu có hộ khẩu thường trú tại phường Cống Vị.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Quytrình:

         Bước 1: Nhà trường khảo sát số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn sau khi tiếp nhận kế hoạch của Phòng GD&ĐT, UBND quận Ba đình về công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021.

       Bước 2: Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021. Báo cáo kế hoạch tuyển sinh tới Phòng  GD&ĐT quận, UBND phường Cống Vị.

          Bước 3: Nhà trường làm tờ trình thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Phòng GD&ĐT để ra quyết định.

         Bước 4: Nhà trường thông báo rộng rãi đến các tổ dân cư về chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương án tuyển sinh, hình thức tuyển sinh trực tuyến của nhà trường; Chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để thực hiện công tác tuyển sinh.

         Bước 5: Thực hiện tuyển sinh học sinh đúng tuyến.

         Bước 6: Báo cáo Phòng GD&ĐT xin chỉ đạo tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

          2. Các phương án tuyển sinh:

          Phương án 1: Thực hiện bằng hình thức trực tiếp.

          Trong trường hợp số học sinh đăng ký học không vượt quá chỉ tiêu nhà trường tuyển thẳng và phát đơn xin học vào ngày tuyển sinh.

          Phương án 2: Thực hiện bằng hình thức bốc thăm.

          Trong trường hợp số học sinh đăng ký xin học vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì nhà trường sẽ tiến hành bốc thăm.

          3. Hình thức đăng ký tuyển sinh:

         * Thời gian:

          Buổi sáng:  8h30p - 10h30p.

          Buổi chiều: 14h30p - 16h30p

          3.1 Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

          - Tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 04/8/2020 cho đến hết ngày 06/8/2020 (Chỉ đăng ký trong 03 ngày). CMHS đăng ký trực tuyến qua Internet tại trang thông tin điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

          3.2 Đăng ký trực tiếp:

          - CMHS đến trường đăng ký tuyển sinh trực tiếp và nhận phiếu hẹn.

          * Ngày 13/8/2020: Độ tuổi mẫu giáo Lớn (sinh năm 2015)

          * 8h30 Sáng ngày 14/8/2020: Độ tuổi mẫu giáo Nhỡ (sinh năm 2016)

                                                         Độ tuổi mẫu giáo bé ( sinh năm 2017)

          * 8h30 Sáng Ngày 15/8/2020: Độ tuổi Nhà trẻ (sinh năm 2018)

Lưu ý: - Mỗi cháu chỉ được đăng ký 1 lần. (Nếu đã đăng ký trực tuyến thì không đăng ký tại trường mà chỉ đến đối chiếu hồ sơ)

            - Mang theo hộ khẩu thường trú của gia đình (Phường Cống Vị)

- Cần nhớ rõ tổ dân phố nơi sinh sống, người đến đăng ký tuyển sinh cho trẻ phải có hòm thư điện tử (Địa chỉ Email).

          4. Thời gian và Phương thức tuyển sinh:

            4.1. Thời gian:

          Ngày 13/8/2020: Tuyển sinh các cháu mẫu giáo lớn (cháu sinh năm 2015). Sau khi tuyển sinh trẻ mẫu giáo lớn, Nếu đã đủ chỉ tiêu, nhà trường không tuyển sinh các lứa tuổi khác. Nếu còn chỉ tiêu nhà trường tiếp tục tuyển sinh như sau:

          14h30 Chiều ngày 14/8/2020: Tuyển sinh các cháu MG nhỡ (sinh năm 2016)

                                                                        Tuyển sinh các cháu MG bé (sinh năm 2017)

          14h30 Chiều ngày 15/8/2020: Tuyển sinh các cháu Nhà trẻ (sinh năm 2018)

          4.2.  Phương thức tuyển sinh:

          Thực hiện hiện theo hình thức tuyển thẳng và phát đơn xin học .(Nếu số học sinh đăng ký xin học không vượt quá chỉ tiêu).

          Thực hiện theo hình thức bốc thăm. (Nếu số lượng học sinh đăng ký xin học vượt quá chỉ tiêu).

          Nếu CMHS bốc được phiếu thăm: Có dòng chữ: “Chúc mừng quý vị đã nhận được chỉ tiêu vào trường Mầm non Hoa Hướng Dương” (số lượng thăm có dòng chữ này bằng đúng số chỉ tiêu Quận giao cho nhà trường)  thì sẽ được phát đơn xin học theo mẫu và có đóng dấu của nhà trường.

          Nếu CMHS bốc được phiếu thăm có dòng chữ : “Xin cám ơn quý vị đã tín nhiệm trường Mầm non Hoa Hướng Dương” tức là phụ huynh không trúng tuyển, xin vui lòng ra về ghi lại số điện thoại và sẽ được xem xét nếu còn chỗ trống.

          * Thời gian bốc thăm và phát đơn nhập học chính thức:

          + Ngày 13/8/2020: Tổ chức thu hồ sơ lứa tuổi MG Lớn (2015)

          + Chiều 14h30p ngày 14/8/2020: Lứa tuổi MG nhỡ (2016) + MG bé (2017)

          + Chiều 14h30p ngày 15/8/2020: Lứa tuổi Nhà trẻ (2016)

          4.3. Thời gian nộp hồ sơ:

          CMHS có thể nhập học ngay sau khi nhận được chỉ tiêu.

            5. Hồ sơ nhập học:    

                                1.Đơn xin học (Theo mẫu)            

                                  2. Bản sao khai sinh đã công chứng 

                                  3.Bản phô tô hộ khẩu thường trú không cần công chứng

                                      (Kèm theo hộ khẩu chính để đối chiếu)                                                                       

          Ngày 18/08/2020 Nhà trường sẽ tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu

          6. Công bố kết quả tuyển sinh và lich nhập học

           Ngày 20/8/2020: Danh sách học sinh trung tuyển sẽ được niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường.

Ngày 20,21/8/2020: CMHS các con trúng tuyển năm học 2020 – 2020 đến trường nhập học và thực hiện các khoản thu tại phòng tài vụ.

          IV. Phân công nhiệm vụ :

         1. Ban giám hiệu:

          Khảo sát số lượng trẻ tại địa bàn trong độ tuổi tuyển sinh của nhà trường trong năm học 2020 - 2021.

          Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và báo cáo UBND Phường về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

          Quán triệt tới hội đồng nhà trường và triển khai thực hiện những nội dung trong hướng dẫn của Sở, phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh, đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021.

          Dự kiến thành viên trong Hội đồng tuyển sinh của trường; lập tờ trình trình phòng giáo dục ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

          Tổ chức hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên trong Ban tuyển sinh.

          Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên bảng tin của UBND Phường từ ngày 10/7/2020.

          Phối hợp với UBND Phường Cống Vị làm tốt công tác tuyên truyền để CMHS cập nhập thông tin về thời gian và phương thức tuyển sinh của nhà trường.

          2. Hội đồng tuyển sinh

          Xây dựng nội dung chi tiết thông báo tuyển sinh, phương án tuyển sinh.

          Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường. (Máy tính, sổ đăng ký tuyển sinh; phiếu đăng ký tuyển sinh; biên bản bốc thăm phiếu bốc thăm; phiếu vào lớp; phiếu hẹn).

          Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

          Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu với bản chính.

          Phân công các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đến nộp hồ sơ (bốc thăm) và nhập học cho trẻ.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021, trường MN Hoa Hướng Dương đề nghị Hội đồng tuyển sinh triển khai nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo.

 

Nơi nhận:      

- UBND phường (để phối hợp thực hiện);

- Phòng GD& ĐT quận (để báo cáo); 

- Lưu: VT.                                                                                     

HIỆU TRƯỞNG

 

                                   (Đã Ký)

 

                       Phùng Thị Bích Hiền

 


Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Hôm qua : 163
Tháng trước : 3.386